Mười một tháng năm 2022, các KCN Vĩnh Phúc thu hút được 23 dự án đầu tư FDI mới

17:48:37 | 2/12/2022

Theo Báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Phúc, trong 11 tháng năm 2022, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 23 dự án FDI mới và 31 lượt dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 298,08 triệu USD; đồng thời thu hút 15 dự án DDI mới, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.544,7 tỷ đồng.

Tháng 11/2022, Ban đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) mới cho 02 dự án FDI, với vốn đầu tư đăng ký 1,0 triệu USD; cấp GCNĐKĐT điều chỉnh tăng vốn cho 04 lượt dự án, trong đó: 03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 4,48 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 45 tỷ đồng; ghi nhận Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Sóc với tổng vốn đầu tư là 2.238,1 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 11/2022 là 5,48 triệu USD và 2.283,1 tỷ đồng.

11 tháng năm 2022, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 23 dự án FDI mới và 31 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 298,08 triệu USD (cấp mới: 175,04 triệu USD; tăng vốn: 123,04 triệu USD), đạt 99% kế hoạch năm 2022; thu hút 15 dự án DDI mới và 01 lượt dự án tăng vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký 4.544,7 tỷ đồng, đạt 454% so với kế hoạch năm 2022.

Tính đến ngày 15/11/2022, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc là 446 dự án, gồm 97 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 26.558,18 tỷ đồng và 349 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.685,09 triệu USD. Trong đó, có 388 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 87% tổng số dự án; 10 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 2,2% tổng số dự án; 39 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 8,7% tổng số dự án; 05 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 1,2% tổng số dự án. Vốn thực hiện tháng 11/2022 của các dự án đạt 32,88 triệu USD và 40 tỷ đồng.

Dự kiến trong tháng 12/2022, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 2-4 dự án mới, điều chỉnh tăng vốn cho 2-4 dự án với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm khoảng 10-15 triệu USD và 15-20 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 3-4 dự án đi vào hoạt động, vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 30-35 triệu USD và các dự án DDI đạt khoảng 50 tỷ đồng.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)