TUYÊN QUANG

Huyện Sơn Dương – Tuyên Quang: Tích cực thu hút đầu tư

14:09:34 | 2/3/2015

Là địa bàn trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh Tuyên Quang, Huyện Sơn Dương – Tuyên Quang đã và đang từng bước nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong những năm qua, công tác thu hút vốn đầu tư trên địa bàn của huyện đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2011-2015 đã đề ra. Đồng thời,  từng bước đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhận thức cho người dân về công tác xúc tiến đầu tư.

Hiện nay trên địa bàn huyện có trên 70 doanh nghiệp; 41 Hợp tác xã; 41 trang trại và trên 3.500 hộ kinh doanh đang hoạt động, trong đó điển hình có một số nhà đầu tư triển khai xây dựng các nhà máy và đi vào hoạt động có hiệu quả; tạo việc làm ổn định cho trên 35.000 lao động là nười địa phương (cả trực tiếp và gián tiếp). Đến năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đạt trên đạt 697,9 tỷ đồng. Ngoài ra hàng năm huyện đã huy động các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, các Bộ, ngành trung ương, Tỉnh, các tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng như: Đường giao thông, các công trình thủy lợi, hệ thống điện, hệ thống trường học, bệnh viện..., năm 2014, trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện trên 200 công trình, dự án với tổng số vốn trên 500 tỷ đồng.


Là một địa bàn trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh, huyện Sơn Dương đã và đang tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, huy động cả hệ thống chính trị tham gia tích cực trong công tác vận động xúc tiến đầu tư; Quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh, danh mục dự án kêu gọi đầu tư của huyện trên cổng điện tử của tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng các tài liệu phục vụ xúc tiến đầu tư, tờ rơi quảng cáo, các đề cương sơ bộ dự án, vận động các dự án ODA, các dự án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Bố trí kinh phí cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng;  xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư và các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghiên cứu dành quỹ đất để thực hiện dự án.

Bên cạnh đó. tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh đối với các doanh ngiệp, các tổ chức Quốc tế. Tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh và các ngành của tỉnh; tăng cường đào tạo nâng cao năng lực về công tác xúc tiến vận động đầu tư cho đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư, vận động viện trợ của huyện. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh thần thái độ cởi mở khi giải quyết các công việc đối với người dân và doanh nghiệp. Tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư tại huyện. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất cho doanh nghiệp.