10/5: Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW

18:44:40 | 9/5/2024

Ngày 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Kinh tế Trung ương, VCCI tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Ngày 3/5, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã ký công văn Số 475 – KH/BTGTW về xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng -và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, diễn ra ngày 10/5 tại Hội trường A2, số 9 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (gọi tắt là Nghị quyết số 41-NQ/TW), Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị nêu trên cụ thể như sau.

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị đến các ban, bộ, ngành liên quan ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hội nghị phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả; các cơ quan, địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật đường truyền để kết nối thông suốt với điểm cầu Trung ương.

Chủ trì Hội nghị:

- Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

- Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Chương trình Hội nghị

- Báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW: Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

- Báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW: Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị Quyết số 41-NQ/TW: Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

- Tại điểm cầu Trung ương:

Địa điểm: Hội trường A2, số 9 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

Thành phần tham dự:

- Các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng ở Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan bộ, ngành liên quan.

- Đại diện lãnh đạo: Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Lý luận -Trung ương.

- Đại diện lãnh đạo Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

- Các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí vụ trưởng và tương đương của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương.

- Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, các đảng viên thuộc VCCI; thành viên Ban Chấp hành VCCI; lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu ở Hà Nội.

- Thành viên Ban Tổ chức Hội nghị.

Điểm cầu tại các ban, bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Trung ương:

- Lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan; cán bộ chủ chốt cấp tổng cục, cục, vụ.

Tại điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương:

- Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy chủ trì điểm cầu tại địa phương.

- Các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh, thành ủy.

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan, đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Bí thư, phó bí thư, trưởng các ban xây dựng Đảng cấp ủy cấp huyện. Khuyến khích mở điểm cầu đến cấp xã, phường.

- Tùy điều kiện phòng họp trực tuyển, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chínhtrị quyết định mở rộng thành phần dự Hội nghị tại điểm cầu của mình.

Tại điểm cầu Đảng đoàn VCCI:

Địa điểm 1: Tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Địa điểm 2: Hội trường Chi nhánh VCCI khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, số 171, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần dự: Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, các đảng viên thuộc VCCI ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; thành viên Ban Chấp hành VCCI; lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu.

Ban Tuyên giáo Trung ương:

Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản tổ chức, điều hành Hội nghị.

Ban hành công văn mời thành phần tham dự Hội nghị; đón tiếp đại biểu dự Hội nghị; mẫu maket và các điều kiện cần thiết tổ chức Hội nghị.

Họp thẩm định bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bộ tài liệu phục vụ Hội nghị tại điểm cầu Trung ương; cung cấp file tài liệu, Chương trình Hội nghị cho các điểm cầu.

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Chủ trì đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức Hội nghị, xây dựng báo cáo Bộ Chính trị về kết quả tổ chức Hội nghị.

Chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn VCCI chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, các đài phát thành – truyền hình trên cả nước nội -dung tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị; danh sách, mời các cơ quan báo chí, truyền thông dự và đưa tin Hội nghị; chỉ đạo thực hiện tuyên truyền về Hội nghị.

 Ban Kinh tế Trung ương:

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng đoàn VCCI chuẩn bị dự thảo bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chuẩn bị và báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW tại Hội nghị.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng đoàn VCCI chuẩn bị bộ tài liệu phục vụ Hội nghị; đón tiếp đại biểu dự Hội nghị.

Ban Cán sự đảng Chính phủ:

Chuẩn bị nội dung và báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW tại Hội nghị.

Đảng đoàn VCCI:

Chủ trì công tác phục vụ Hội nghị, chuẩn bị Hội trường tại điểm cầu Trung ương, maket Hội nghị, phù hiệu, lễ tân, hậu cần, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu; in ấn và cấp phát tài liệu tại Hội nghị.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương chuẩn bị dự thảo bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; chuẩn bị bộ tài liệu phục vụ Hội nghị; đón tiếp đại biểu dự Hội nghị.

Chuẩn bị nội dung và báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW tại Hội nghị.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương mời đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương; triệu tập đại biểu tại điểm cầu Đảng đoàn VCCI theo đúng thành phần.

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan ký hợp đồng bảo đảm đường truyền tới điểm cầu các ban, bộ, ngành, tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương bảo đảm các điều kiện kỹ thuật kết nối đường truyền hội nghị trực tuyến.

Các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đường truyền kết nối, triển khai chương trình Hội nghị trực tuyến theo Kế hoạch.

Chủ trì Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Triệu tập thành phần dự tại điểm cầu địa phương, đơn vị theo Kế hoạch; đôn đốc, kiểm tra, giám việc tham dự Hội nghị của các đại biểu; xây dựng báo cáo về kết quả tổ chức Hội nghị, gửi Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị).

Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị:

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị.

Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Quang Phòng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Thành viên.

Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo -Trung ương, Thành viên.

Đồng chí Nguyễn Phú Trường, Chánh Văn phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Phó Vụ trưởng điều hành Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương, Thành viên.

Đồng chí Phan Hồng Giang, Phó Tổng thư ký, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Thành viên.

Nguồn: diendandoanhnghiep