Các doanh nghiệp trong các KCN Vĩnh Phúc: Giải quyết việc làm cho hơn 92 nghìn lao động

16:04:19 | 25/9/2020

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc, tính đến hết tháng 9/2020 các KCN trên địa bàn tỉnh có 316 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm 272 dự án FDI và 44 dự án DDI. Các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho trên 92 nghìn lao động, trong đó có trên 72 nghìn lao động địa phương, chiếm 78% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN 9 tháng năm 2020 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, các chỉ tiêu kinh tế của doanh nghiệp DDI giảm so với cùng kỳ; các doanh nghiệp FDI tăng nhẹ so với cùng kỳ, có thêm 40 dự án đi vào hoạt động, thu hút thêm hàng nghìn lao động mới.

Cụ thể: Doanh thu các doanh nghiệp FDI 9 tháng năm 2020 đạt 4.339,36 triệu USD, tăng 2%; giá trị xuất khẩu đạt 3.431,57 triệu USD, tăng 7%; nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.112,6 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu các doanh nghiệp DDI 9 tháng năm 2020 đạt 8.156,88 tỷ đồng, bằng 99% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 36,37 tỷ đồng, bằng 91%; nộp ngân sách đạt 177,7 tỷ đồng, bằng 64% so với cùng kỳ năm 2019.

Dự kiến 3 tháng cuối năm 2020, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp trong KCN sẽ có sự tăng trưởng ổn định, thu hút và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động mới. Với các dự án DDI, dự kiến doanh thu đạt 2.898 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu 21,6 tỷ đồng và nộp ngân sách đạt 40,2 tỷ đồng. Với các dự án FDI, dự kiến doanh thu đạt 1.463 triệu USD, giá trị xuất khẩu 1.164 triệu USD, nộp ngân sách đạt 891 tỷ đồng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp trong KCN Vĩnh Phúc sẽ tuyển mới thêm khoảng 1.000 lao động.

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)