Triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW: VCCI hỗ trợ hình thành đội ngũ doanh nhân đầu ngành

16:14:25 | 10/5/2024

Trong Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW đề ra mục tiêu hình thành đội ngũ doanh nhân đầu ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, hàng đầu quốc gia.


Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt nam trong thời kỳ mới

Ngày 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt nam trong thời kỳ mới.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trung ương và trực tuyến đến 4.322 điểm cầu trên toàn quốc với sự tham gia của 206.962 đại biểu. 

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trình bày về những nội dung cơ bản trong Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Tạp chí DĐDN trân trọng đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Phạm Tấn Công.

Trước hết, thay mặt Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, tôi xin gửi lời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã rất quan tâm đến sự phát triển của đội ngũ doanh nhân và đã ban hành Nghị quyết 41. Tôi xin trân trọng cám ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị quan trọng hôm nay để quán triệt, triển khai nghị quyết trong toàn quốc. Xin kính chúc các đồng chí chủ trì Hội nghị và toàn thể các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp!


Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Năm 2011, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm VCCI, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp và nói về Nghị quyết số 09-NQ/TW. Đồng chí đã nhấn mạnh rằng, Nghị quyết đã phản ánh đúng tâm tư và nguyện vọng từ trái tim của các doanh nhân, nhưng điều quan trọng sắp tới là chúng ta phải thực hiện tốt Nghị quyết này. Đồng chí Tổng Bí thư đã nhiều lần nhắc nhở kiên quyết khắc phục tình trạng "Nghị quyết thì thật là hay, xem ra thực hiện còn gay trăm bề". Chính vì vậy, việc tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 ngày hôm nay thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết 41 thành hành động.

Đảng đoàn VCCI đã căn cứ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 41-NQ/TW; căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW và căn cứ Chức năng, nhiệm vụ của VCCI để xây dựng và ban hành Chương trình hành động để lãnh đạo, định hướng các hoạt động của VCCI trong triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW. Toàn văn Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW đã được gửi tới các đồng chí. Theo phân công của Ban Tổ chức hội nghị, trong khuôn khổ thời gian cho phép, tôi xin giới thiệu tóm tắt với các đồng chí về những nội dung cơ bản của Chương trình hành động như sau:

Trước tiên, về kết cấu: Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI gồm 4 phần: Phần I. Mục đích yêu cầu; Phần II. Mục tiêu; Phần III. Nhiệm vụ, giải pháp; Phần IV. Tổ chức thực hiện. Sau đây, tôi xin đi vào nội dung chính của từng phần:

Về phần I. Mục đích, yêu cầu

Chương trình hành động của VCCI đưa ra 4 yêu cầu, mục đích yêu cầu khi triển khai thực hiện Nghị quyết 41 gồm:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đã được đề ra trong Nghị quyết 41-NQ/TW, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong hệ thống VCCI và trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp về vai trò, trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thứ hai, thống nhất chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhân viên trong hệ thống VCCI tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể để VCCI tập trung tổ chức triển khai, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 41.

Thứ ba, Chương trình hành động này là căn cứ để VCCI phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp trong cả nước tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 41; phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 41.

Thứ tư, Chương trình phải thể hiện vai trò của VCCI là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp.

Về phần II - Mục tiêu

Chương trình hành động đã đưa ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để VCCI phấn đấu thực hiện, góp phần thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết 41-NQ/TW đã đề ra. Mục tiêu tổng quát và tầm nhìn đến năm 2045 cơ bản bám theo Nghị quyết 41 đã đề ra, riêng mục tiêu đến năm 2030 được cụ thể với một số điểm đáng lưu ý sau:

Thứ nhất là, xây dựng và triển khai các quy ước, quy tắc về ứng xử và đạo đức kinh doanh, hình thành hệ giá trị và các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa kinh doanh Việt Nam. Đây là mục tiêu và yêu cầu rất mới, nhưng cũng rất cấp bách trong thời kỳ mới, khi nước ta đang hướng tới mục tiêu tới năm 2045 trở thành quốc gia phát triển.

Thứ hai là, hình thành đội ngũ doanh nhân đầu ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, hàng đầu quốc gia, có năng lực kinh doanh ngang tầm quốc tế, tiêu biểu về đạo đức, văn hóa kinh doanh. Có khoảng 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú đô la Mỹ thế giới, khoảng 05 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.

Thứ ba là, hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh cho 200.000 lượt doanh nhân, doanh nghiệp, tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nhân nữ, doanh nhân khởi nghiệp, doanh nhân trẻ.

Thứ tư là, Hỗ trợ hội nhập, kết nối và xúc tiến hợp tác quốc tế cho 30.000 lượt doanh nhân, doanh nghiệp.

Thứ năm là, xây dựng, triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp, góp phần thực hiện Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 500 lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp lớn và 5.000 doanh nhân lãnh đạo kế cận.

Thứ sáu là, tiếp tục triển khai Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) hàng năm, góp phần xây dựng và hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến.

Thứ bảy là, vận động, thu hút 5.000 doanh nghiệp áp dụng Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI).

Về nhiệm vụ, giải pháp: căn cứ vào 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 41, chương trình hành động của Chính phủ, các chức năng, nhiệm vụ của VCCI, Đảng đoàn VCCI đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp và cũng xác định những cơ quan, đơn vị nào sẽ phụ trách triển khai các nhiệm vụ này, cụ thể:

Về nhóm nhiệm vụ thứ nhất, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước, bao gồm 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 41-NQ/TW; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhân viên tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Hai là, xây dựng chuyên trang, chuyên mục riêng trên Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và các phương tiện truyền thông VCCI để tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của đội ngũ doanh nhân về vai trò, sứ mệnh trong việc kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ba là, đưa nội dung liên quan đến Nghị quyết 41-NQ/TW, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung chương trình hội nghị gặp gỡ doanh nhân, doanh nghiệp hội viên, hiệp hội doanh nghiệp toàn quốc, vùng và địa phương.

Bốn là, tiếp tục tổ chức hoạt động tôn vinh, biểu dương các tấm gương doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đạo đức doanh nhân thông qua các chương trình trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Bông Hồng vàng, công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam và các chương trình khác.

Năm là, đẩy mạnh truyền thông khích lệ tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp trong xã hội và xây dựng, lan toả đạo đức doanh nhân, văn hoá kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp thông qua lan toả những bài học, những gương doanh nhân, đặc biệt là các doanh nhân đã được trao tặng Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”, “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”.

Sáu là, đẩy mạnh xây dựng môi trường truyền thông, báo chí thúc đẩy phát triển doanh nhân, doanh nghiệp thông qua triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa VCCI và Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền của báo chí về kinh tế, doanh nhân, doanh nghiệp, đảm bảo tính chuyên nghiệp, khách quan, trung thực, công bằng, động viên tinh thần kinh doanh.

Về nhóm nhiệm vụ thứ hai, chủ động, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật và tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến, bao gồm 13 nhiệm vụ chính, được chia làm 2 nhóm nhỏ:

Về chủ động, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, chương trình đưa ra 8 nhiệm vụ chính gồm:

Một là, nâng cao chất lượng hoạt động góp ý xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, góp phần bảo đảm khuôn khổ pháp luật ổn định, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, bình đẳng. Tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo chính sách, pháp luật cũng như phản ánh các vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật.

Hai là, tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại chính sách giữa Chính phủ, các bộ ngành và chính quyền địa phương với đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam để góp phần giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như đóng góp các sáng kiến thúc đẩy phát triển kinh tế của quốc gia, ngành và địa phương. Trong thời gian qua, VCCI đã phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương,… để tổ chức thành công hội nghị đối thoại chính sách giúp giải quyết nhiều vướng mắc của doanh nghiệp.

Ba là, triển khai nghiên cứu xây dựng báo cáo về tình hình đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp, định kỳ báo cáo với lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Bốn là, thường xuyên tổng hợp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp chuyển tới các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý, giải quyết; định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện và đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi và công khai trên Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.

Năm là, đẩy mạnh thực hiện các nghiên cứu rà soát các chính sách pháp luật liên quan tới doanh nghiệp để làm cơ sở xây dựng các kiến nghị chính sách gửi tới cơ quan hữu quan, điển hình như Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam, Báo cáo rà soát quy định pháp luật,…

Sáu là, đẩy mạnh hoạt động truyền thông chính sách thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, năng lực giúp các doanh nghiệp, doanh nhân hiểu đúng, chính xác và kịp thời các cơ chế, chính sách của Nhà nước ban hành.

Bảy là, tiếp tục khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân tham gia đóng góp ý kiến và tham vấn quá trình xây dựng, phản biện chính sách và quá trình đàm phán cũng như đề xuất hoặc kiến nghị các bất cập trong quá trình thực thi các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các FTA thế hệ mới.

Tám là, tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực thi các chính sách quan trọng liên quan đến doanh nhân, doanh nghiệp để có cơ sở kiến nghị, đề xuất hoàn thiện các chính sách và quy trình triển khai thực hiện chính sách.

Về tham gia tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến, chương trình đưa ra 5 nhiệm vụ chính gồm:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai nghiên cứu, xây dựng báo cáo về môi trường kinh doanh Việt Nam, nhất là môi trường kinh doanh cấp tỉnh thông qua khảo sát doanh nghiệp và xây dựng, công bố chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) định kỳ hàng năm.

Thứ hai, đẩy mạnh triển khai nghiên cứu, xây dựng và công bố và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) nhằm thúc đẩy bảo vệ môi trường và thúc đẩy đầu tư xanh, thực hành xanh của doanh nghiệp tại địa phương, qua đó, khuyến nghị các địa phương thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, góp phần thực hiện chiến lược phát triển bền vững quốc gia.

Thứ ba, tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các chương trình đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính cấp bộ, ngành và địa phương (thủ tục hành chính xuất nhập khẩu, thủ tục hành chính thuế,…).

Thứ tư, tổ chức các hội nghị, hội thảo cấp vùng và cấp tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng quản trị môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Thứ năm, xây dựng bộ chỉ số để khảo sát đánh giá môi trường truyền thông báo chí thúc đẩy phát triển doanh nhân, doanh nghiệp và đẩy mạnh các hoạt động tăng cường quan hệ hợp tác, đồng hành giữa báo chí và doanh nhân, doanh nghiệp nhằm xây dựng môi trường truyền thông báo chí, môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, thông qua triển khai Chương trình phối hợp công tác đã ký kết giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, VCCI và Hội Nhà báo Việt Nam.


Nghị quyết số 41-NQ/TW được Bộ Chính trị khóa XIII ban hành đã tạo thêm động lực, niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển và cống hiến. Điểm cầu VCCI Hà Nội

Về nhóm nhiệm vụ thứ ba, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mớiChương trình đưa ra 18 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có 14 nhiệm vụ đề cập đến các nội dung hỗ trợ và 4 nhiệm vụ theo đối tượng hỗ trợ.

Về nội dung hỗ trợ, chương trình hành động của VCCI chỉ ra các nhiệm vụ gồm:

1) Chủ động thúc đẩy và tham gia xây dựng, thực hiện Chiến lược phát triển đội ngũ doanh nhân quốc gia, ngành, địa phương gắn với mục tiêu tổng quát, mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới.

2) Tích cực tham gia xây dựng và triển khai Chương trình quốc gia của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân; chủ động xây dựng và triển khai chương trình đào tạo cấp cao của VCCI liên kết với các đối tác quốc tế để bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu ngành, hướng tới hình thành cơ sở đào tạo doanh nhân đẳng cấp quốc tế chuyên về bồi dưỡng, đào tạo các lãnh đạo cấp cao cho các doanh nghiệp. VCCI đang kết nối với các tổ chức quốc tế để nhận được sự hỗ trợ trong xây dựng và thực hiện chương trình này. Mục tiêu cho 5 năm tới là thực hiện đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 500 lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp lớn và 5.000 doanh nhân lãnh đạo kế cận.

3) Tham gia xây dựng, phối hợp triển khai các chương trình đào tạo và phát triển doanh nhân, doanh nghiệp cho các địa phương. Hướng tới đào tạo số đông, các lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nhân khởi nghiệp.

4) Tham gia tổ chức các đoàn doanh nhân, doanh nghiệp tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tổ chức các Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam với các nước và các hoạt động xúc tiến khác nhằm kết nối, hỗ trợ doanh nhân mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư quốc tế. Triển khai Đề án “Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược, quan trọng”.

5) Hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào các tổ chức, diễn đàn, cơ chế hợp tác quốc tế, qua đó nâng cao vị thế, đảm bảo lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

6) Phổ biến, tuyên truyền các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tốt các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do cũng như tích cực tham gia đóng góp lấy ý kiến của doanh nghiệp từ đó đề xuất, kiến nghị các bất cập trong quá trình thực thi các Hiệp định thương mại tự do.

7) Triển khai Chương trình Nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn xanh - bền vững cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nhằm tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế bền vững giai đoạn 2024-2030.

8) Tăng cường hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nhân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh trong nước và quốc tế. Tích cực tham vấn các cơ quan hữu quan trong thực hiện chủ trương bổ sung chế tài kinh tế phù hợp để xử lý vi phạm, không hình sự hoá quan hệ kinh tế.

9) Thúc đẩy các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

10) Tổ chức định kỳ hàng năm Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam, Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) để nâng cao nhận thức của doanh nhân, doanh nghiệp và xã hội về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững, thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện kinh doanh bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

11) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nhân, doanh nghiệp áp dụng và phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh tiên tiến dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, giảm phát thải các-bon… đáp ứng các tiêu chí tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

12) Hỗ trợ và thúc đẩy doanh nhân, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, tăng cường liên kết, hợp tác.

13) Xây dựng và vận hành nền tảng kết nối đầu tư hỗ trợ công tác xúc tiến đầu tư ở các tỉnh, thành phố, đặc biệt là thu hút đầu tư xanh, kết nối nhà đầu tư với tỉnh, tư vấn và quản trị, đồng thời tăng cường cung cấp thông tin, tư vấn kỹ thuật và chuyên môn nhằm cải thiện chất lượng kinh tế địa phương.

14) Thúc đẩy liên kết vùng, hình thành các hội đồng doanh nghiệp theo vùng miền, góp phần triển khai thực các nghị quyết về phát triển vùng của Đảng, phát huy lợi thế vùng, thu hút và tạo điều kiện cho doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh.

Về đối tượng hỗ trợ, chương trình hành động của VCCI sẽ hướng tới từ doanh nhân trong các doanh nghiệp lớn, đến DNNVV, doanh nhân nữ, cộng đồng khởi nghiệp, cụ thể:

Thứ nhất, tập hợp, kết nối, hỗ trợ phát triển các doanh nhân, doanh nghiệp hàng đầu nhằm góp phần hình thành, phát triển doanh nghiệp dân tộc, doanh nghiệp quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu, có vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp.

Thứ hai, tăng cường các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tăng khả năng thích ứng linh hoạt của DNNVV dựa trên nền tảng công nghệ số và đổi mới sáng tạo; tăng khả năng kết nối giữa các DNNVV với nhau và với các doanh nghiệp lớn.

Thứ ba, tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức tiên phong trong hỗ trợ khởi nghiệp; xây dựng VCCI trở thành trung tâm thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm khu vực, thúc đẩy tinh thần kinh doanh của xã hội, góp phần phát triển số lượng doanh nghiệp.

Thứ tư, tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo, hội thảo, cố vấn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phụ nữ làm chủ, lãnh đạo, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất.

Về nhóm nhiệm vụ thứ tư, xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là nhiệm vụ và yêu cầu rất mới, nhưng cũng rất cấp bách trong thời kỳ mới, khi nước ta đang hướng tới mục tiêu tới năm 2045 trở thành quốc gia phát triển.

Một là, nghiên cứu xây dựng hệ giá trị văn hoá kinh doanh Việt Nam. Tham gia nghiên cứu, xây dựng Đề án chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới.

Hai là, xây dựng và thúc đẩy thực hiện các quy ước, chuẩn mực chung về đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp. Năm 2022, VCCI đã ban hành 6 quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam, là bước đi quan trọng trong thống nhất các giá trị và chuẩn mực cơ bản của doanh nhân Việt Nam. Giai đoạn tới VCCI sẽ triển khai các hoạt động, các chương trình thúc đẩy nâng cao nhận thức, thực hành và lan toả đạo đức doanh nhân, xây dựng giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam.

Ba là, phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề xây dựng hệ giá trị văn hoá kinh doanh của các ngành nghề kinh doanh và của các địa phương.

Bốn là, chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp định kỳ tổ chức, công bố và vinh danh các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu về đạo đức, văn hóa kinh doanh, đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội của địa phương, của quốc gia.

Năm là, xây dựng các ấn phẩm để tôn vinh, lan tỏa các tấm gương Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Nữ doanh nhân Việt Nam tiểu biểu, khơi dậy khát vọng cống hiến phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Sáu là, phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các tấm gương doanh nhân, doanh nghiệp điển hình trong thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội.

Bảy là, phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và sản phẩm hàng hóa chất lượng của Việt Nam ra thế giới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giá trị văn hóa Việt Nam, văn hóa kinh doanh Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Về nhóm nhiệm vụ thứ năm, tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng

Chương trình hành động đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, trong đó có 3 nhóm nhiệm vụ đề cấp đến việc phát huy vai trò là tổ chức đại diện quốc gia của doanh nhân, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp của VCCI để phối hợp với các tổ chức đại diện của người lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), của nông dân (Hội Nông dân Việt Nam), đội ngũ trí thức (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) trong thúc đẩy liên kết giữa các giai tầng này dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Bên cạnh đó, chương trình cũng chú trọng vào tăng cường thúc đẩy liên giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn theo ngành, cụm sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài nước; liên kết vùng và hợp tác với chính quyền địa phương, hình thành và phát huy vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp vùng trong việc thúc đẩy liên kết doanh nghiệp giữa các vùng, địa phương.

Về nhóm nhiệm vụ thứ sáu, nâng cao vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp

Tiếp tục nâng cao vai trò của VCCI là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng, phản biện và giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách, pháp luật liên quan.

Đẩy mạnh vai trò của VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong các quan hệ trong nước và quốc tế; định kỳ tổ chức hội nghị toàn quốc các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam; định kỳ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho các hiệp hội doanh nghiệp.

Tiếp tục phát huy vai trò đại diện người sử dụng lao động để thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế và chính sách lao động liên quan đến xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp, điều chỉnh mức lương tối thiểu, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Tham gia quá trình tham vấn với các đoàn đàm phán về kinh tế, thương mại; tham gia với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đàm phán, ký kết, gia nhập, phê chuẩn, thực thi các điều ước quốc tế có liên quan tới kinh tế, thương mại, lao động; đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp Việt Nam tham gia các Diễn đàn, ủy bản, hội đồng, các tổ chức quốc tế tạo dựng môi trường kinh doanh ổn định trong khu vực, đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của VCCI.

Về nhóm nhiệm vụ thứ bảy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân

Đảng đoàn phối hợp cùng Đảng uỷ VCCI lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với việc xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tại các cấp ủy thuộc, trực thuộc, đặc biệt là trong lãnh đạo thực hiện chủ trương, chính sách phát triển đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa VCCI với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhằm nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò của VCCI trong thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Về nhóm nhiệm vụ thứ tám, chủ động, tích cực tham gia quá trình thực hiện và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tỉnh ủy, thành ủy.

Đảng đoàn VCCI chủ động phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tỉnh ủy, thành ủy tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW theo chức năng, nhiệm vụ được giao; là một đầu mối tổng hợp, phản ảnh các đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mới phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW.

Đảng đoàn VCCI phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan trong theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra, đồng thời định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW.

Ban Thường trực VCCI phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, đánh giá sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ.

Cuối cùng là phần IVTổ chức thực hiện

Để Chương trình hành động này sớm đi vào triển khai, Đảng đoàn VCCI lãnh đạo cụ thể hoá nội dung chương trình hành động này vào chương trình công tác hàng năm, công tác nhiệm kỳ của Ban Thường trực, Ban Chấp hành VCCI, ban hành các kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai. Đảng đoàn phối hợp cùng Đảng uỷ, Ban Thường trực VCCI chỉ đạo các chi bộ, các ban, đơn vị thuộc, trực thuộc trong hệ thống VCCI căn cứ Nghị quyết 41-NQ/TW, Chương trình hành động này xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện.

Các Hội đồng doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp thành viên và Ban Công tác Hội viên VCCI căn cứ Nghị quyết 41-NQ/TW và Chương trình hành động này tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết tới các hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong cả nước.

Trung tâm Truyền thông và Thông tin kinh tế, các đơn vị báo chí, truyền thông của VCCI đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết 41-NQ/TW và Chương trình hành động này.

Văn phòng Đảng đoàn VCCI phối hợp cùng Viện Phát triển doanh nghiệp và Ban Kế hoạch - Tổng hợp hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc VCCI thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW và Chương trình hành động này; tham mưu công tác sơ kết, tổng kết theo quy định và tổng hợp, kiến nghị các giải pháp, biện pháp để đảm bảo thực hiện Chương trình, đề xuất kiến nghị Đảng đoàn sửa đổi, bổ sung các nội dung khi cần thiết.

Nghị quyết số 41-NQ/TW được Bộ Chính trị khóa XIII ban hành đã tạo thêm động lực, niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển và cống hiến. Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội lớn chưa từng có. Để giúp doanh nhân, doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội này, chúng ta cần tạo những điều kiện tốt nhất thông qua việc cụ thể những nội dung của Nghị quyết 41 thành các chương trình hành động. Cùng với chương trình hành động của Chính phủ, khoảng 35/63 tỉnh/thành ủy, một số ban ngành trung ương và VCCI, chúng tôi tin rằng, sau hội nghị này, tất cả các đơn vị còn lại sẽ quan tâm xây dựng chương trình hành động để Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống để góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Nguồn: diendandoanhnghiep