NAM ĐỊNH

Xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường năng lực quản lý, điều hành

08:44:56 | 15/4/2020

Với việc triển khai Chính phủ điện tử có nhiều đột phá, mang lại hiệu quả cao, tỉnh Nam Định đang trở thành hình mẫu xây dựng Chính quyền điện tử và được nhiều địa phương tìm đến tham quan, học tập.

Những con số ấn tượng

Ông Vũ Trọng Quế - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nam Định cho biết: Năm 2019, Nam Định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính dựa trên cơ sở xây dựng Chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý thực hiện giải quyết công việc. Đã tạo được môi trường làm việc liên thông hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Năm 2019, chỉ số hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh Nam Định đứng thứ 18/63 tỉnh thành.

Đến nay, trục liên thông văn bản điện tử của tỉnh đã được xây dựng, kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia, phục vụ hiệu quả việc gửi, nhận văn bản điện tử liên thông đến 100% các cơ quan nhà nước của tỉnh Nam Định với các bộ, ban, ngành Trung ương. Tỉnh Nam Định phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trên 1.500 chữ ký số. Bình quân mỗi tháng có gần 30.000 văn bản đến và 7.000 văn bản đi được xử lý trên phần mềm. 

Sở TTTT đã xây dựng và vận hành ổn định Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tích hợp Hệ thống thông tin một cửa điện tử và triển khai đến tất cả các cơ quan nhà nước 3 cấp. Cung cấp 1.716 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có 720 thủ tục mức độ 3; 4. Đến nay, 100% các sở ngành và UBND các huyện đã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Năm 2019, Nam Định đã tiếp nhận gần 60.000 hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được tiếp nhận và giải quyết trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Với việc triển khai Chính phủ điện tử có nhiều đột phá, mang lại hiệu quả cao, tỉnh Nam Định đang trở thành hình mẫu xây dựng Chính quyền điện tử và được nhiều địa phương tìm đến tham quan, học tập. 

Trong lĩnh vực bưu chính, thực hiện triển khai Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019, tỉnh Nam Định đã thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Có trên 270.000 hồ sơ, (trong đó tiếp nhận: 82.000 hồ sơ, trả kết quả: 190.000 hồ sơ) được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp 

Nhằm triển khai kế hoạch thực hiện năm 2020 và các năm tiếp theo, Giám đốc Vũ Trọng Quế cho biết: Trong lĩnh vực CNTT, để thực hiện thành công Nghị quyết số 17 của Chính phủ, hoàn thành việc xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định, tiến tới Chính phủ số, Sở TTTT đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai xây dựng Đô thị thông minh, trong đó định hướng tham mưu cho tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025 về xây dựng, phát triển Đô thị thông minh tỉnh Nam Định .

Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT theo hướng hiện đại và đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng, đoàn thể và nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh.

Bên cạnh đó, Nam Định tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên các lĩnh vực cung cấp dịch vụ công và các lĩnh vực có liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp, hướng tới phát triển một nền kinh tế số, xã hội số.

Đối với lĩnh vực an toàn thông tin, Sở TTTT đã chủ động xây dựng các hệ thống an toàn, an ninh thông tin do tỉnh triển khai, xây dựng hệ thống Giám sát an toàn thông tin mạng của tỉnh (SOC), gắn việc xây dựng Chính quyền điện tử với việc phát triển hệ thống an toàn, an ninh thông tin.

Bắc Hà (Vietnam Business Forum)