PHÚ YÊN

Quyết tâm cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh

13:59:41 | 1/2/2021

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là: “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao các chỉ số liên quan đến CCHC; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Tỉnh quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử; lấy người dân và DN làm trung tâm; minh bạch hóa, tăng cường sự tham gia của người dân và DN vào hoạt động quản lý nhà nước. Xung quanh nội dung này, phóng viên có cuộc phỏng vấn ông Trương Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên. Ngọc Tùng thực hiện.

Ông có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Phú Yên thời gian qua?

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên đặc biệt quan tâm đến công tác CCHC, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định, CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 26/4/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư, thông thoáng, lành mạnh. Theo đó, UBND tỉnh cụ thể hóa bằng việc ban hành kế hoạch để thực hiện Chương trình. Quán triệt, thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh, các ngành, địa phương trong tỉnh đã quyết liệt triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là công tác cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người dân và DN.

Đến cuối năm 2020, có 16 sở, ngành của tỉnh đã cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 30 đến 50%, tỷ lệ TTHC cắt giảm khoảng 25%. Điển hình như: Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện gộp một số thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, giảm 17 ngày làm việc so với quy định của Chính phủ; Sở Nội vụ thực hiện hẹn giờ hỗ trợ, hướng dẫn cho tổ chức hội, hiệp hội của các DN thực hiện TTHC về thành lập, phê duyệt điều lệ hội, cho phép các hội, hiệp hội tổ chức đại hội…

Ngoài ra, Phú Yên đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, là đầu mối tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ đối với tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; đồng thời, thực hiện mô hình 4 tại chỗ “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC”. Đặc biệt, Phú Yên là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước đưa vào tiếp nhận, trả kết quả TTHC của 3 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn (Công an, Thuế, BHXH) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đối với cấp huyện, cấp xã, đến cuối năm 2020 đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 22 TTHC; 9/9 UBND cấp huyện đều thực hiện liên thông 3 trong 1 đối với nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký hộ khẩu cho trẻ mới sinh. Thực hiện một số mô hình cải cách TTHC như: “Liên thông TTHC về đất đai với cơ quan thuế, rút ngắn thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”;… Đồng thời, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, xử lý hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh để công khai, minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ TTHC.

Với những kết quả kể trên, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được cải thiện đáng kể. Qua kết quả khảo sát năm 2020, tỷ lệ hài lòng đã đạt được gần 90%.

Ông có đánh giá gì về sự chuyển biến sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020?

Năm 2020, UBND tỉnh đã tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Qua 10 năm thực hiện, tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ Chương trình đã đề ra. Trong đó, một số kết quả nổi bật trong quá trình triển khai như sau:
Thứ nhất, hệ thống văn bản pháp quy của tỉnh ngày càng hoàn thiện, đảm bảo thi hành các văn bản luật, các nghị định của Chính phủ và các văn bản cấp trên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Thứ hai, công tác cải cách TTHC không chỉ chú trọng công khai, minh bạch mà còn đi sâu vào việc thay đổi phương thức thực hiện TTHC, như: loại bỏ một số khâu trung gian, những giấy tờ, thủ tục không cần thiết để rút ngắn thời gian giải quyết; số lượng TTHC được thực hiện liên thông ngày được nâng lên (đến nay liên thông cùng cấp là 52 thủ tục, liên thông các cấp là 36 thủ tục).

Thứ ba, bộ máy cơ quan nhà nước của tỉnh được sắp xếp, tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) hợp lý về số lượng; trình độ, năng lực ngày càng được nâng cao.

Thứ tư, đã thực hiện sâu rộng cơ chế tự chủ tài chính trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo quyền chủ động và mang lại hiệu quả cho các cơ quan, đơn vị. Nhìn chung, đa số các cơ quan, đơn vị đã tiết kiệm kinh phí ngân cho ngân sách nhà nước và đã cải thiện thu nhập cho CBCCVC.

Thứ năm, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan được triển khai một cách đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở; từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Hiện, 100% các cơ quan nhà nước đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản kết nối thông suốt với trục liên thông văn bản của tỉnh và quốc gia; việc sử dụng chữ ký số, phát hành văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ngày càng phổ biến.

Những kết quả trên đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong phương thức hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Việc điều hành, xử lý công việc của các cơ quan, địa phương ngày một nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý hành chính đồng thời hướng tới một nền hành chính nhà nước phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại.

Là người đứng đầu cơ quan tham mưu UBND tỉnh về công tác CCHC, ông có thể chia sẻ về kế hoạch và mục tiêu thực hiện CCHC trong giai đoạn 2020 - 2025 của Phú Yên?

Một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 xác định: “Đẩy mạnh CCHC, nâng cao các chỉ số liên quan đến CCHC; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ DN phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Để cụ thể hóa nội dung này, trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và yêu cầu thực tiễn của tỉnh, trong khi chờ Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Sở Nội vụ đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác CCHC trong giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Phú Yên.

Trong đó xác định mục tiêu: Tiếp tục đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng chính quyền điện tử; lấy người dân và DN làm trung tâm; minh bạch hóa, tăng cường sự tham gia của người dân và DN vào hoạt động quản lý nhà nước; hình thành văn hóa số, người dân có thói quen sử dụng dịch vụ số; xây dựng nền hành chính kỷ cương, hiện đại, công khai, trong sạch, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác CCHC phải gắn với thực hiện chính quyền điện tử bởi đây là yếu tố then chốt giúp đẩy nhanh việc tinh gọn bộ máy, thay đổi tư duy, lề lối làm việc, tăng tính công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả hoạt động... của các cấp, các ngành.

Để thực hiện những mục tiêu này, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng tăng cường phân công, phân cấp quản lý nhà nước; phương thức làm việc hướng đến chính quyền điện tử để thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Tăng cường rà soát, đơn giản hóa TTHC và mở rộng tính liên thông trong giải quyết TTHC. Nghiên cứu, chuyển giao cho Bưu điện tỉnh đảm nhận việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC và hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ hành chính công.

Mục tiêu của Phú Yên là thực hiện quyết liệt các giải pháp để đến năm 2025 sẽ xây dựng và phát triển đạt mức chính quyền điện tử, hướng đến đô thị thông minh.

Mặt khác, tiếp tục sắp xếp lại các cơ quan nhà nước các cấp theo quy định và tình hình thực tiễn của tỉnh, đảm bảo không chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan. Việc đẩy mạnh tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức phải gắn với đổi mới phương thức tuyển dụng, bổ nhiệm công chức viên chức; lựa chọn cán bộ phù hợp nhất với yêu cầu vị trí việc làm và đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng trong tuyển dụng, bổ nhiệm.

Tiếp tục chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên để thực hiện quản lý theo mô hình DN; đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, nhất là đối với các dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ,…

Song song với đó, triển khai các giải pháp quyết liệt hỗ trợ DN, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, lành mạnh.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD