HOÀ BÌNH

Hoà Bình: Xây dựng hệ thống chính trị minh bạch, vì dân và đồng hành cùng DN

08:11:03 | 1/10/2021

Nhằm đáp ứng mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công, từ đầu năm 2011 đến nay, UBND tỉnh Hòa Bình đã kịp thời triển khai đầy đủ hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật với nhiều hình thức và đối tượng khác nhau.


Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình đi vào hoạt động từ năm 2017

Cụ thể, tỉnh đã thực hiện việc đăng tải các văn bản pháp luật mới, các chủ trương, chính sách pháp luật của Trung ương, của tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình và Trang thông tin điện tử của ngành, địa phương. Thông qua đó, hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật đã được triển khai sâu rộng tới nhiều đối tượng khác nhau, có tác động tích cực đến các mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là những lĩnh vực trọng điểm để thu hút đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 và Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành các quy định về phân cấp đối với các lĩnh vực: Quản lý ngân sách Nhà nước; quản lý đầu tư; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng; quản lý đất đai. Việc phân cấp quản lý của tỉnh trong thời gian qua đã bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật, tạo được sự chủ động, kịp thời cho các cơ quan, đơn vị trong giải quyết các công việc được giao thẩm quyền quyết định và tăng cường được trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hằng năm, các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường đều ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra các lĩnh vực đã phân cho UBND cấp huyện, cấp xã. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đều thực hiện đúng các quy định về phân cấp quản lý, bảo đảm đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành đầy đủ, kịp thời các kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện. Qua rà soát, đã có 208 thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thông qua phương án đơn giản hóa với tỷ lệ cắt giảm chi phí đạt 25,3%, trong đó chủ yếu kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết, bãi bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, giảm bớt các yêu cầu về chứng thực; quy định rõ thành phần, số lượng hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính; quy định cụ thể trình tự, cách thức thực hiện, bãi bỏ những nội dung thông tin không cần thiết, những yêu cầu, điều kiện bất hợp lý, gây phiền hà, tốn kém, mất nhiều thời gian thực hiện cho cá nhân, tổ chức.


Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục thực hiện hiệu quả tại Bộ phận một cửa các cấp ở Hoà Bình​​​​​​​

Trên cơ sở Quyết định công bố thủ tục hành chính của các bộ, ngành Trung ương, từ năm 2011 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã Quyết định công bố 8.796 lượt thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, trong đó: Ban hành mới và sửa đổi, bổ sung 5.707 thủ tục; hủy bỏ, bãi bỏ 3.089 thủ tục. Ngay sau khi công bố, 100% thủ tục hành chính đều được nhập và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương và niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa các cấp.

Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục thực hiện hiệu quả tại Bộ phận một cửa các cấp. Năm 2017, UBND tỉnh Hòa Bình đã quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh, đưa các thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn ra thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm. Đến nay, 100% Bộ phận một cửa cấp huyện và 34% Bộ phận một cửa cấp xã đã được trang bị đầy đủ các thiết bị chuyên dụng, hiện đại để phục vụ nhân dân. Phần mềm một cửa điện tử đã được kết nối từ tỉnh đến 100% đơn vị cấp huyện, cấp xã, với tổng số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa là 1.895 thủ tục; trong đó, cấp tỉnh là 527 thủ tục, cấp huyện là 251 thủ tục và cấp xã là 117 thủ tục (không tính các thủ tục hành chính đặc thù phải thực hiện trực tiếp trên các thiết bị, phương tiện và các thủ tục hành chính của các ngành: Công an, bảo hiểm xã hội, điện lực). Thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp là 469 thủ tục; thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông các cấp là 102 thủ tục. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền đều được giải quyết qua phần mềm một cửa điện tử. Từ năm 2011 đến hết tháng 3/2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận 4.223.825 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết đúng hạn 4.222.235 hồ sơ, giải quyết quá hạn 1.590 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,96%.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là một trong những nội dung được UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo thực hiện hết sức quyết liệt nhằm tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nguồn: baochinhphu.vn