THỪA THIÊN - HUẾ

Ngành Thanh tra: Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

12:47:42 | 15/2/2024

Thời gian qua, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế chú trọng cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành theo hướng đơn giản, thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nỗ lực khắc phục tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh, kiểm tra, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Chú trọng công tác CCHC

Theo ông Lương Bảo Toàn, Chánh Thanh tra tỉnh, trên cơ sở các quyết định, kế hoạch đã được ban hành, Thanh tra tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, đặc biệt là cải cách thể chế hành chính, tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh luôn coi trọng công tác kiểm tra nhằm tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC. Các nội dung kế hoạch cơ bản được tổ chức thực hiện đồng bộ góp phần đưa hoạt động CCHC đi vào chiều sâu, gắn với hoạt động chuyên môn trên các lĩnh vực: Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp nhận và xử lý đơn thư bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Hàng năm, Thanh tra tỉnh đều ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số, Chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng, trong đó yêu cầu: 100% cán bộ, công chức sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ. Trao đổi, liên thông 100% văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số và gửi liên thông trên hệ thống quản lý và điều hành văn bản (trừ văn bản mật); 100% cán bộ, công chức đăng ký và sử dụng tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh; 100% công chức, viên chức có sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt Hue-S, tạo lập tài khoản định danh điện tử; 100% máy tính trong cơ quan được cài đặt giải pháp phòng, chống virus tập trung của tỉnh; đăng ký 100% cán bộ, công chức sử dụng hạ tầng điện toán đám mây của tỉnh,...

Công tác xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kết quả nổi bật nhất của Thanh tra tỉnh trong chuyển đổi số là đã xây dựng phần mềm Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra, giúp thực hiện xử lý chồng chéo trong xây dựng kế hoạch thanh tra. Thanh tra tỉnh đã tiến hành số hóa các Đoàn thanh tra, các Kết luận thanh tra, Quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2016 cho đến nay. Qua đó, hình thành cơ sở dữ liệu về các Đoàn thanh tra, bước đầu phục vụ cho công tác theo dõi việc thực hiện các kết luận thanh tra của các địa phương, đơn vị trên địa bàn; thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định của Thanh tra Chính phủ. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang triển khai chủ trương đầu tư dự án nâng cấp Phần mềm Hệ thống quản lý công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại theo Công văn số 13112/UBND-DL ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh.

Việc nỗ lực thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức trong hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức nói riêng, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy. Công việc giải quyết TTHC cho nhân dân đều được thực hiện đúng theo thẩm quyền, chất lượng giải quyết hồ sơ được nâng cao. Công tác niêm yết, công khai bộ TTHC, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo đúng quy định. TTHC đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật. Đội ngũ cán bộ, công chức được sắp xếp bố trí phù hợp với năng lực, chuyên môn đào tạo, công tác công chức được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

Góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch

Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Vấn đề chồng chéo trong hoạt động thanh tra là một thực tế tồn tại đã lâu, đặc biệt đối với doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung của Chỉ thị.

Hàng năm, khi hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, Thanh tra tỉnh đều yêu cầu gửi kế hoạch về Thanh tra tỉnh để theo dõi, xử lý chồng chéo. Đơn vị đã chủ trì và phối hợp với các ngành có liên quan xử lý kịp thời nên không xảy ra trường hợp trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động thanh, kiểm tra tại các doanh nghiệp.

Thanh tra tỉnh cũng tham mưu UBND tỉnh triển khai Phần mềm quản lý chuyên ngành, nhờ đó giúp công tác thanh, kiểm tra thuận lợi, minh bạch, khắc phục dần tình trạng chồng chéo.

Ông Lương Bảo Toàn cho biết: Để nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả của các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, ngành cần tập trung một số giải pháp sau: Hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn rà soát dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị để khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục đưa vào ứng dụng phần mềm Quản lý về công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh để tiến hành xử lý trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra. Bồi dưỡng, tăng cường nâng cao năng lực của cán bộ thanh tra trong toàn ngành, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Đổi mới sự chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra, cụ thể là đổi mới công tác giám sát, kiểm tra hoạt động thanh tra và thẩm định kết quả thanh tra.

Nguồn: Vietnam Business Forum