BÌNH ĐỊNH

Thanh tra tỉnh Bình Định: Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

08:24:19 | 11/4/2023

Năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Bình Định sẽ tăng cường thanh tra công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC).


Ông Nguyễn Văn Thơm, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định

Theo đó, nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát của ngành Thanh tra tỉnh năm 2023 là thanh tra có trọng tâm, trọng điểm trách nhiệm quản lý Nhà nước và việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trên các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật, dư luận xã hội quan tâm, có phát sinh đơn thư KNTC của công dân. Qua đó xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật những hành vi vi phạm, kiên quyết thu hồi tiền, tài sản của Nhà nước bị thất thoát; kiến nghị chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngoài ta, tập trung tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, ưu tiên giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc, phức tạp liên quan đến thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, ngành Thanh tra tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là tiếp tục đổi mới và nâng cao trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu, nội dung, phương thức hoạt động của các cơ quan Thanh tra. Chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bảo đảm chủ động, linh hoạt, chính xác, khách quan, công khai, minh bạch, tuân pháp luật, phù hợp với nhiệm vụ quản lý Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các kiến nghị thanh tra góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, năng lực, chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ công chức ngành Thanh tra.

Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan trong ngành tiến hành khảo sát, nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin để tránh chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước, nhất là đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngay từ khâu xây dựng kế hoạch. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển, trên cơ sở bảo đảm tuân theo pháp luật, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thơm- Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định cho biết: Thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành theo các quy định mới của Luật Thanh tra năm 2022.

Nội dung thanh, kiểm tra sẽ tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực nhạy cảm, với mục tiêu tổng quát là phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hiệu quả răng đe, giáo dục, phòng ngừa những hành vi vi phạm, hoàn thiện chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quỳnh Ngọc (Vietnam Business Forum)

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội