PHÚ YÊN

Ban quản lý Rừng phòng hộ Sơn Hòa: Phối hợp cùng người dân trồng và bảo vệ rừng

09:13:15 | 4/2/2021

Với nỗ lực trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, Ban quản lý Rừng phòng hộ (BQL RPH) Sơn Hòa đã bảo toàn diện tích đất và rừng trên lâm phần được giao quản lý. Trong đó, đơn vị đã phát huy tốt việc vận động, phối hợp cùng người dân tham gia trồng và bảo vệ rừng.

Ban luôn chú trọng phối hợp với nhân dân trong bảo vệ, chăm sóc rừng phòng hộ và trồng rừng sản xuất

BQL RPH Sơn Hòa được giao quản lý diện tích đất và rừng là 14.372 ha, bao gồm 9.869 ha rừng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất. Để làm tốt nhiệm vụ, đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Hằng năm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của đơn vị chủ động đăng ký lịch tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR đến tất cả các thôn, buôn có người dân sinh sống gần rừng. Đồng thời, vận động người dân ký cam kết không được tác động đến tài nguyên rừng trong lâm phần đơn vị quản lý. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để sử dụng trái phép trong lâm phần quản lý...

Cùng với đó, công tác lâm sinh, phát triển rừng cũng được đơn vị đặc biệt chú trọng. Trong năm 2020, BQL RPH Sơn Hòa đã thực hiện công tác trồng rừng với tổng diện tích: 219,29 ha.

Trong đó, trồng rừng kinh doanh cây gỗ lớn: 50,87 ha; trồng lại rừng sản xuất sau khai thác: 168,42 ha. Đồng thời, chăm sóc rừng trồng với tổng diện tích: 468,16 ha. Cụ thể: chăm sóc rừng trồng dự án Jica2: 34,0 ha (rừng trồng phòng hộ); chăm sóc rừng trồng thay thế: 9,17 ha (rừng trồng phòng hộ); Chăm sóc rừng trồng sản xuất sau khai thác: 424,99 ha.

Ban cũng thực hiện có hiệu quả công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng. Cụ thể: khoán QL.BVR theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP: 2.000 ha/78 hộ; khoán theo Dự án Đầu tư và phát triển rừng: 880 ha/36 hộ; khoán theo Quyết định 38/2016/QĐ-TTg: 1.600 ha/67 hộ; giao khoán KNXTTS tự nhiên: 293,6 ha/12 hộ (Dự án Jica2).

Cùng với đó, đã thực hiện duy tu, sửa chữa 114.200 m² băng cản lửa; làm tốt công tác tuyên truyền ngay từ đầu năm và phân công lịch trực gác lửa rừng tại những vùng trọng điểm vào mùa khô hanh... Nhờ đó, trong năm không có vụ cháy rừng nào xảy ra trong lâm phần đơn vị quản lý.

Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, BQL RPH Sơn Hòa sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng với các xã có lâm phần quản lý và các đơn vị giáp ranh, đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên các trục đường vào rừng; ngăn chặn không cho các đối tượng vào rừng để khai thác gỗ và lâm sản trái phép; tuyên truyền, vận động, ký cam kết bảo vệ rừng với các hộ dân có sản xuất nương rẫy ven rừng và trong rừng.

Mặt khác, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng kịp thời; phát hiện, ngăn chặn các hành vi khai thác, vận chuyển gỗ và lâm sản; lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng UBND các xã, Kiểm lâm địa bàn tuần tra ngăn chặn khai thác, vận chuyển gỗ, lâm sản trái phép. Cương quyết không để xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật.

Đối với công tác PCCCR, Ban tiếp tục rà soát điều chỉnh phương án đảm bảo sát với thực tế, phù hợp địa bàn quản lý. Tăng cường đầu tư các công trình hỗ trợ cho việc phát hiện cháy sớm, từ xa; trang bị thêm dụng cụ chữa cháy có tính năng hiệu quả cao; phân công lãnh đạo, CBVC trực chỉ huy, cán bộ trực canh lửa hàng ngày, nhất là dịp lễ, Tết...

Song song với đó, ông Đặng Việt Dũng, Phó giám đốc BQL RPH Sơn Hòa cho biết: Ban sẽ tập trung mạnh cho nhiệm vụ phát triển rừng, đặc biệt trồng lại rừng sau khai thác (rừng sản xuất): 490,81 ha. Trong đó, trồng rừng gỗ lớn: 50 ha; chăm sóc rừng trồng: 687,45 ha. Đặc biệt, thực hiện chặt chẽ công tác giao khoán trồng, chăm sóc rừng; chủ động hướng dẫn, tư vấn người dân trồng rừng sản xuất đạt hiệu quả kinh tế, nhất là phát triển mô hình trồng rừng gỗ lớn.

“Triển khai hiệu quả việc phối hợp với nhân dân trong bảo vệ, chăm sóc rừng phòng hộ và trồng rừng sản xuất sẽ tạo ra sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn lâm phần đơn vị quản lý, giúp người dân có cuộc sống ổn định. Đây là giải pháp làm giảm thiểu các hành vi xâm phạm rừng, giúp công tác bảo vệ, phát triển rừng của chúng tôi ngày càng hiệu quả” ông Đặng Việt Dũng khẳng định.

Nguồn: Vietnam Business Forum