QUẢNG TRỊ

Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN: Tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm

10:46:03 | 13/12/2021

Với việc nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, tạo đột phá về năng suất và chất lượng sản phẩm, ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Trị đã góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025, Sở KH&CN đã tập trung xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách về KH&CN phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 31 gắn với việc nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN đã khẳng định hiệu quả trong thực tiễn. Theo đó, kết quả hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đóng góp vào sự phát triển KT- XH của tỉnh. Ngành đã đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng và ban hành cơ chế đổi mới hoạt động KH&CN. Chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Với phương châm đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động, công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách như chọn tạo giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, bảo quản chế biến sau thu hoạch; sản xuất các loại phân hữu cơ vi sinh; ứng dụng nuôi cấy mô tế bào sản xuất các loại giống cây hoa, keo lai và bảo tồn quỹ gen; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương chính sách phát triển KT-XH. Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 đã tác động tích cực đến sản xuất và đời sống, giúp các doanh nghiệp bứt phá vươn lên đổi mới công nghệ, thiết bị. Việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp có nhiều đột phá. Công tác hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, sở hữu công nghiệp, hỗ trợ phát triển thị trường doanh nghiệp KH&CN đã tạo đà cho các sản phẩm hàng hóa của tỉnh thâm nhập thị trường, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế của doanh nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về KH&CN được tăng cường, phát huy hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực quản lý KH&CN. Tiềm lực, trình độ KH&CN của tỉnh ngày càng được nâng cao.

Cụ thể hóa Nghị quyết 31 của HDND tỉnh, Sở đã tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho 76 dự án với tổng kinh phí trên 4,2 tỷ đồng. Qua đó góp phần giúp nhiều doanh nghiệp tiếp cận thành tựu KH&CN tiên tiến, đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao chất lượng, giá trị, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa…

Thời gian tới, ngành KH&CN tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống. Trong đó, cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ KH&CN theo chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng. Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng KH&CN, tạo đột phá về năng suất và chất lượng sản phẩm.

Nguồn: Vietnam Business Forum

 

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.