HOÀ BÌNH

Quỹ Đầu tư phát triển Hòa Bình: Phát huy hiệu quả nguồn vốn

10:18:58 | 4/3/2020

Với vai trò là một tổ chức tài chính của tỉnh, thực hiện chức năng đầu tư phát triển và đầu tư tài chính, qua 3 năm hoạt động Quỹ Đầu tư Phát triển Hòa Bình đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) địa phương.


Ông Phạm Văn Giầu, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hòa Bình

Sau 3 năm thành lập, đến nay đã hoàn thiện khung pháp lý hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Hòa Bình; xây dựng điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ, chức năng nhiệm vụ của cơ quan điều hành, quy chế tuyển dụng, các quy chế quy trình cho các hoạt động nghiệp vụ như: quy chế cho vay, quy chế thẩm định, quy chế đảm bảo tiền vay, quy chế xử lý rủi ro, quy chế đầu tư trực tiếp, quy chế ủy thác và nhận ủy thác. Vốn điều lệ của Quỹ đầu tư là 100 tỷ đồng. Đến nay số khách hàng đã tiếp cận được vốn vay là 6 khách hàng; số vốn cho vay theo hợp đồng tín dụng đã ký là 65,4 tỷ đồng, đã giải ngân 53,2 tỷ đồng; số nợ gốc đã thu là 6 tỷ đồng. Dư nợ đến thời điểm hiện tại là 47,2 tỷ đồng; không phát sinh nợ quá hạn và lãi treo. Bên cạnh đó, Quỹ Đầu tư Phát triển Hòa Bình còn nhận ủy thác 2 quỹ: Quỹ bảo lãnh tín dụng, Quỹ phát triển đất. Trong đó, Quỹ bảo lãnh tín dụng có vốn điều lệ là 31 tỷ đồng; đã phát hành 100 chứng thư bảo lãnh với giá trị chứng thư bảo lãnh là 42 tỷ đồng; số dư bảo lãnh đến thời điểm hiện tại là 10 tỷ đồng và không phát sinh trả nợ thay. Quỹ phát triển đất có vốn điều lệ là 32 tỷ đồng; đã ứng vốn cho 3 dự án với số dư vốn ứng là 29 tỷ đồng.

Thời gian qua, Hội đồng quản lý và Ban Giám đốc Quỹ đã bám sát chủ trương của tỉnh, đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm. Ưu tiên vốn vay đối với các dự án đang gặp khó khăn để đảm bảo các dự án triển khai đúng tiến độ với mức lãi suất đã được UBND tỉnh phê duyệt thường thấp hơn so với các ngân hàng thương mại khác. Do đó các đơn vị đủ điều kiện theo quy định đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp (không áp dụng khách hàng cá nhân) đều có thể tiếp cận vốn với lãi suất hợp lý. Đồng thời, Quỹ Đầu tư Phát triển Hòa Bình chú trọng các quy chế, hồ sơ thủ tục minh bạch, quy trình rõ ràng, tinh gọn để tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn của Quỹ dễ dàng.

Quỹ Đầu tư Phát triển Hòa Bình còn thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các đơn vị đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích; thực hiện thẩm định các hồ sơ vay vốn cẩn trọng, theo đúng quy định nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhưng vẫn bảo đảm điều kiện để các đơn vị tiềm năng được tiếp cận. Bám sát danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển địa phương.

Quỹ còn thực hiện tiếp nhận vốn ngân sách, vốn ủy thác để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KT - XH của tỉnh Hòa Bình khi UBND tỉnh có chủ trương; tìm kiếm các dự án đầu tư có tiềm năng để trình Hội đồng quản lý Quỹ ra quyết định đầu tư. Quỹ tăng cường chỉ đạo phòng nghiệp vụ tìm hiểu, nghiên cứu các lĩnh vực nằm trong danh mục đơn vị được phép cho vay đầu tư, từ đó nghiên cứu vận dụng các cơ chế chính sách, thủ tục để tập trung đẩy mạnh đầu tư khai thác các dự án trên địa bàn tỉnh. Thông qua hỗ trợ từ Quỹ mà nhiều dự án đã đi vào hoạt động, không chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho Quỹ mà còn góp phần phát triển KT – XH.

Theo Giám đốc Phạm Văn Giầu, bên cạnh các quy chế ban hành thì mỗi cán bộ nhân viên, người lao động phải luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình, nâng cao nghiệp vụ trong công tác chuyên môn, nhất là nắm bắt các thông tin, cập nhật kịp thời các quy định tài chính; đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí, góp phần xây dựng, củng cố thương hiệu, uy tín của Quỹ. Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận trong khi phải tự cân đối thu chi, phải bảo toàn và phát triển vốn, đây vừa là nhiệm vụ vừa là thách thức lớn đối với Quỹ Đầu tư Phát triển Hòa Bình. Từ thực tiễn địa phương, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn vốn của Quỹ còn hạn chế, trong khi nhu cầu vốn đầu tư trực tiếp vào các dự án và nhu cầu vay vốn của các đơn vị rất lớn.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, tăng cường khả năng hợp tác đầu tư, thời gian tới, Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền quảng bá hoạt động. Tiếp tục đôn đốc khách hàng thực hiện nghiêm các hợp đồng cấp bảo lãnh tín dụng và các cam kết có liên quan; tăng cường thẩm định dự án quan trọng và thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ xét duyệt cho vay thẩm định dự án.