HƯNG YÊN

Khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác thanh kiểm tra

09:51:33 | 2/3/2021

Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều cố gắng, giải quyết kịp thời các kiến nghị của DN. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã giúp DN chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự, kỷ cương. Xung quanh vấn đề trên, Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Đào Văn Sơn – Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên. Duy Bình thực hiện.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh, công tác xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN được Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện như thế nào?

Vấn đề chồng chéo trong hoạt động thanh tra là một thực tế tồn tại đã lâu, đặc biệt đối với DN . Nguyên nhân chủ yếu do quy phạm pháp luật quản lý nhà nước chuyên ngành, mỗi cơ quan quản lý nhà nước đều có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra đối với lĩnh vực được giao quản lý, dẫn đến phát sinh nhiều đoàn thanh tra đến thanh tra tại một DN trong một năm làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN .

Để khắc phục tình trạng trên, với vai trò tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, từ năm 2017 Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1088/QĐ – UBND ngày 7/4/2017 về quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra DN trên địa bàn tỉnh với nội dung quy định trong trường hợp các sở, ngành có chức năng thanh tra khi xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra từng đối tượng thanh tra thì phải thành lập một đoàn thanh tra liên ngành, nếu nhiều nội dung thanh tra thì UBND tỉnh chỉ đạo giao thanh tra tỉnh chủ trì làm trưởng đoàn thanh tra. Như vậy về cơ bản đã hạn chế được chồng chéo trong hoạt động thanh, kiểm tra.

Sau khi có Chỉ thị 20/CT – TTG ngày 17/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra DN với yêu cầu thanh tra, kiểm tra DN không quá một lần trong năm, Thanh tra tỉnh đã triển khai, quán triệt tới toàn ngành. Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 20/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh hàng năm ngay từ khi xây dựng kế hoạch thanh tra.

Thanh tra tỉnh đã có văn bản thống nhất với các ngành trung ương đóng trên địa bàn (Thuế, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội…) về danh sách đối tượng là các DN dự kiến đưa vào kế hoạch thanh tra để xử lý chồng chéo; yêu cầu các sở, các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra gửi về Thanh tra tỉnh theo định hướng công tác thanh tra của UBND tỉnh để Thanh tra tỉnh rà soát xử lý chồng chéo trong khâu xây dựng kế hoạch thanh tra. Công tác thanh tra DN đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 20/CT – TTg không thanh tra DN quá một lần trong một năm.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN trên địa bàn, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện những giải pháp nào?

Sau khi có Chỉ thị 20/CT – TTg, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 10/CT – UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện Chỉ thị 10/CT – UBND ngày 22/06/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã có những giải pháp sau:

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc đến toàn thể cán bộ công chức ngành thanh tra Hưng Yên Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh. Yêu cầu toàn thể cán bộ công chức thanh tra thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, quy chế quy định chuẩn mực, đạo đức, tác phong của ngành thanh tra.

Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giám sát của lãnh đạo đối với hoạt động của các đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra viên thực hiện công tác thanh tra tại DN.

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức có biểu hiện, hành vi nhũng nhiễu, phiền hà cho DN, hành vi lợi dụng chức vụ trong hoạt động thanh tra.

Xử lý chồng chéo theo chỉ đạo của UBND tỉnh và theo thẩm quyền hoạt động thanh tra đối với DN , đảm bảo thanh tra không quá một lần trong năm đối với DN, tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, không gây khó khăn, phiền hà cho DN là giải pháp quan trọng thực hiện Chỉ thị 10/CT – UBND của UBND tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm. Từ đó, phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm và kiên quyết xử lý sai phạm trong công tác quản lý nhà nước, xứng đáng là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân hiệu quả, đóng góp thiết thực vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum